calisto.bg

Общи условия за хотелско настаяване

1.  ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
-   да извърши хотелската резервация според настоящия договор.
-   да предостави на КЛИЕНТА необходимите документи по резервацията.

2. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ТУРОПЕРАТОРА
2.1.  В случай че КЛИЕНТЪТ не ползва заплатената услуга, независимо от причините, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява заплатената сума.
2.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже или промени посоченото средство/а за настаняване със същата или друга категория.
2.2.1. При настаняване в хотел по-висока категория ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да предложи на КЛИЕНТА по-висока цена за услугата.  КЛИЕНТЪТ има право да приеме по-високата цена,  съответно да доплати разликата в стойността на двете услуги или да се откаже от услугата.
При отказ от ползване на услугата ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови всички внесени от КЛИЕНТА суми за заявената услуга.
2.2.2. При настаняване в хотел по-ниска категория ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да предложи по-ниска цена. В този случай КЛИЕНТЪТ има право да приеме по-ниската цена или да се откаже от услугата. При отказ от ползване на услугата ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови всички внесени от КЛИЕНТА суми за заявената услуга.
2.2.3. При технически срив в системата, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да актуализира цените и да уведоми КЛИЕНТА незабавно. В този случай КЛИЕНТЪТ има право да приеме по-ниската/по-високата цена и да му се възстанови разликата или да доплати, или да се откаже от услугата. При отказ от ползване на услугата ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови всички внесени от КЛИЕНТА суми за заявената услуга.
2.3. При неспазване на сроковете за депозит и доплащане,  при неспазване на срока за представяне на документи, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира услугата и да удържи внесените суми като неустойки.
2.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора независимо от това,  дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти, като предявява иск срещу своите контрагенти при неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по сключените между тях договори и удовлетворява КЛИЕНТА на основата на реакцията на неговите контрагенти, в изпълнение на разпоредбите на Българското и Международно право.
2.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
-  Потребителят
-  Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат
-  Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
2.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от КЛИЕНТА по време на реализация на услугата на място.
2.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други.
2.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от
ползването на услугата или на част от нея.
2.9.  ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.
2.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион.
2.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да бъде държан под отговорност за звездовата категория на хотели, тъй като категоризацията на хотелите е извършена от оторизираните държавни институции.
2.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да осигури задължителна застраховка на  Потребителя  “Медицински разходи при болест и злополука “ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователното дружество ЕВРОИНС АД и предостави на Потребителя  оригинал на  застрахователната полица по застраховка “Медицински разходи при пътуване в чужбина”, както и възможността при желание от страна на Потребителя за сключване на застраховка "Отказ от пътуване в чужбина" преди началото на пътуването.     
2.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
2.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи обща застраховка за всички пътници при организирани пътувания, като по време на пътуването полицата стои в представителя му или водача на групата.
2.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ  има сключен  застрахователен  договор по чл. 97, ал. 1 от ЗТ
със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД застраховка „Отговорност на туроператора“ със застрахователна полица № 03700100002965.
(виж актуалното застрахователно дружество в раздел: Информация - застраховка „Отговорност на Туроператор“).
Сертификатът за сключения договор е наличен на сайта на агенцията www.calisto.bg и се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.

3.  ОТМЯНА на услуга от страна на ТУРОПЕРАТОРА
3.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени услугата, когато:
3.1.1  това се дължи на неналичност на помещения.
3.1.2. непреодолима сила - явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и други фосмажорни обстоятелства.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА и не дължи обезщетения или неустойки.
3.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на турист в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат всички внесени до момента суми. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

4.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
4.1. КЛИЕНТЪТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.
4.2. При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга по договора, КЛИЕНТЪТ има право да търси отговорност от ТУРОПЕРАТОРА до не повече от над 1/3 от пълния размер на внесената по настоящия договор парична сума.
4.3. КЛИЕНТЪТ има право в двуседмичен срок след ползване на услугата по настоящия договор да направи рекламация относно нейното изпълнение - в писмена форма и в офиса, където е записан. ТУРОПЕРАТОРЪТ не обслужва рекламации относно услуги извън настоящия договор.
4.4. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати стойността на:
4.4.1. нанесените щети на ползваният хотел/и и носи персонална отговорност пред ръководството на хотела/ите за материалните щети, които волно или неволно е нанесъл.  ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.
4.5. При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно ТУРОПЕРАТОРА. По възможност уведомяването трябва да се направи в подходяща писмена форма: чрез, електронна поща, факс или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
4.6. В случай на неточно изпълнение на услугите от страна на хотелиера, КЛИЕНТЪТ е длъжен веднага да информира ТУРОПЕРАТОРА.

5. СРОКОВЕ ЗА АНУЛАЦИИ:
5.1. Слаб сезон  (различен за всеки конкретен хотел)
- до 15 дни включително преди датата на настаняване анулации се правят без да се дължи неустойка.
– от 14 до 5 дни включително преди датата на настаняване се заплаща обезщетение за неустойка в размер на 50% от сумата на настаняване.
- по-малко от 4 дни включително преди датата на настаняване се заплаща обезщетение за неустойка в размер на пълната сума.
5.2. Среден сезон  (различен за всеки конкретен хотел)
- до 30 дни включително преди датата на настаняване анулации се правят без да се дължи неустойка.
– от 15 до 29 дни включително преди датата на настаняване се заплаща обезщетение за неустойка в размер на 50% от сумата на настаняване.
- по-малко от 14 дни включително преди датата на настаняване се заплаща обезщетение за неустойка в размер на пълната сума.
5.3. Силен сезон (различен за всеки конкретен хотел)
- до 45 дни включително преди датата на настаняване анулации се правят без да се дължи неустойка.
– от 30 до 44 дни включително преди датата на настаняване се заплаща обезщетение за неустойка в размер на 50% от сумата на настаняване.
- по-малко от 29 дни включително преди датата на настаняване се заплаща обезщетение за неустойка в размер на пълната сума.
5.4. Смяна на имена на туристите по резервации „Ранни записвания” не се допускат.
5.5. Плащанията по резервации „Ранни записвания” се предплащат 100% в сроковете на всеки отделен хотел и анулации по тях не са възможни.

При плащане чрез ПОС устройство в офиса на фирмата или виртуален ПОС се удържат 2% банкова такса. 
 

Дестинации