calisto.bg

Общи условия за организирано пътуване

1.Записване за пътуване
1.1.Записване е възможно директно в офиса на Туроператора или чрез турагенти в страната. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за туристическо пътуване /резервационна бланка / и внасяне на депозит.

2. Визи
2.1.За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат.
2.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на турист в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат всички внесени до момента суми. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

3.Цени и плащане. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
3.1 В брой – в офиса на Калисто Турс в София; пощенски превод, банков превод:
УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК
1504 София, бул. „В. Левски” 100
BIC:UNCRBGSF
Банкова сметка в лева (BGN): BG48UNCR70001520157113
Банкова сметка в евро (EUR): EVP6610002585457
Основание за превод:
номер на резервацията/договора ви
Получател: Калисто Турс ЕООД
– Чрез системите Money Gram/Western Union System
– С кредитна карта: VISA, MASTER CARD
При плащане чрез ПОС устройство в офиса на фирмата или виртуален ПОС се удържат 2% банкова такса.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4 Цените са калкулирани при курс “ купува” евро/лев на УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.
3.5.Увеличението на цената след подписан договор е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на пътуване. Изменението на цената се изчислява на база
курс “продава” евро/лев, установен от УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК 20 дни преди деня на пътуването.

4. Права и задължения на страните
4.1.Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука “ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователното дружество, с което операторът има сключен договор и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при пътуване в чужбина” както и възможността при желание от страна на Потребителя за сключване на застраховка „Отказ от пътуване в чужбина“ преди началото на пътуването.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването
4.2.Туроператорът има право да направи обща застраховка за всички пътници при организирани пътувания, като по време на пътуването полицата стои в представителя му или водача на групата.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97, ал. 1 от ЗТ със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД застраховка „Отговорност на туроператора“ със застрахователна полица № 03700100002965.
 (виж актуалното застрахователно дружество в раздел: Информация - застраховка „Отговорност на Туроператор“). Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.4. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, с което фактически се отказва от ползване на услугите по договора, депозитът не се връща.
4.5. Туроператорът може да променя по всяко време сроковете и програмата на туристическото пътуване с оглед обезпечаване безопасността, здравето и физическото оцеляване на туристите.
4.6. Потребителят се задължава:
4.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
4.6.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител)
4.6.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове, стойността на туристическите услуги.
4.6.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.6.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.7. Потребителят има право:
4.7.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, ако издадения самолетен билет позволява такава смяна. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето, която е различна за различните авиокомпании. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето
4.7.2 Предоставената от туроператора информация за туристическото пътуване е ясна, точна, пълна, четливо изписана, публикувана в двата уеб сайта на Туроператора и не въвежда в заблуждение потребителя. Но ако Потребителят изпитва неяснота и невъзможност за разбиране има право да зададе своите въпроси устно или писмено (по е-мейл) на Туроператора, като последният се задължава в най-кратки срокове да върне отговор.

5. Отговорност на Страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Горната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи не може да надхвърля трикратния размер на цената на пътуването и обикновено е 1/3 над пълното покриване на стойността на неизползваните от Потребителя услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти, като предявява иск срещу своите контрагенти при неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по сключените между тях договори и удовлетворява Потребителя на основата на реакцията на неговите контрагенти, в изпълнение на разпоредбите на Българското и Международно право. Потребителят има право да изиска от Туроператора в исковата му кореспонденция с неговите контрагенти писмена и надлежно оформена документална информация, изключваща „търговската тайна” между договорящите се страни.
5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
5.5.1. поведението на потребителя; анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя; отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя; недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5.2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
5.5.3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
5.6. Туроператорът действа добросъвестно и оказва съдействие на Потребителя от сключването на договора до пълното му изпълнение.
5.7. Когато туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да:
5.7.1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
5.7.2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
5.8. Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в срок до три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.
5.9. Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 5.7.2, той има право да избира една от следните възможности:
5.9.1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или
5.9.2. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
5.9.3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.
5.10. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
5.11. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки :
5.11.1. при пътуване в чужбина:
а) до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай, че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/.
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита. Ако депозита е по-малък от фактически направените разходи клиента е длъжни да възстанови фактически направените разходи от страна на Туроператора срещу надлежно предоставени документи за това.
г) от 29 до 15 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
д) до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването
е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването
5.11.2. при пътуване в страната :
а) до 30 дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) от 29 до 15 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита. Ако депозита е по-малък от фактически направените разходи клиента е длъжен да възстанови фактически направените разходи от страна на Туроператора срещу надлежно предоставени документи за това.
в) от 14 до 8 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването.
г) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.
5.12.  ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени услугата, когато това се дължи на непреодолима сила - явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и други фосмажорни обстоятелства.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА и не дължи обезщетения или неустойки.

6. Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай на неточно изпълнени на договора, установено по време на пътуването или престоя, Потребителяте длъжен незабавно, а при обективна невъзможност – при първа такава, да уведоми и запознае туропретора с възникналия проблем, с оглед своевременното оказване на съдействие.
6.2. Рекламацията се предявява пред Туроператора или пред упълномощено от него лице устно или писмено до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
6.3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
6.4. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея са приложени документите, на които се основава претенцията:
6.4.1. касова бележка или фактура;
6.4.2. тристранен/четиристранен протокол, съставен и подписан от туриста, туристическия агент, хотела и/или чуждестранния туроператор, посрещнал Потребителя, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
6.4.3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
6.4.4. Всички оплаквания трябва да бъдат отбелязани на мястото, където възникват, като се състави констативен Протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Турист, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелсва. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела/посрещащата агенция, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, хотелът и туропреторът имат право да не разглеждат.
6.4.5. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
6.5. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

7. Редът за изменение и прекратяване на договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.
7.4. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
 

Дестинации